top of page

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Algemeen
Om goede zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, fysiotherapeuten etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw medicatiegegevens beschikbaar stellen aan ziekenhuizen, en zorgverleners. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Ook hebben wij contracten met uw zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor informatiebeveiliging in de zorg – toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten
U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, dan kunt u hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

Klachten
Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Zijn/haar naam en e-mailadres staan op onze website. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

drs. W.E.T. (Willy) Limpens

+31653551658

willy.limpens@qarebase.nl

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Amsterdam Plastic Surgery B.V., Jan van Goyenkade 12-1, 1075HP te Amsterdam en de daaraan verbonden al dan niet vrijgevestigde medici en consulenten. Amsterdam Plastic Surgery is gevestigd aan de Jan van Goyenkade 12-1, 1075HP te Amsterdam. Amsterdam Plastic Surgery staat als Besloten Vennootschap ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17163554.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Amsterdam Plastic Surgery en door de daaraan verbonden al dan niet vrijgevestigde medici en consulenten, met cliënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voor zover deze werkzaamheden binnen het kader van de kliniek worden uitgeoefend. Op verzoek van de cliënt zijn de algemene voorwaarden te allen tijde verkrijgbaar en worden zij desgewenst kosteloos aan hem/haar toegezonden.

 

Algemene voorwaarden:

 

1.Definities en begrippen:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Amsterdam Plastic Surgery te Amsterdam en/of de daarin werkzame vrijgevestigde medici. Behandelingsovereenkomst: alle door Amsterdam Plastic Surgery met een cliënt gesloten overeenkomsten betreffende een behandeling.
Cliënt: de wederpartij van Amsterdam Plastic Surgery bij het aangaan van een overeenkomst .
Behandeling: alle verrichtingen, waaronder ook begrepen onderzoek en het geven van raad, die rechtstreeks betrekking hebben op de cliënt, die bij Amsterdam Plastic Surgery worden uitgeoefend.

 

2.Toepasselijkheid:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen de cliënt en Amsterdam Plastic Surgery gesloten behandelingsovereenkomst. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Amsterdam Plastic Surgery daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De cliënt doet afstand van de toepasselijkheid van zijn of haar Algemene Voorwaarden. Een afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien Amsterdam Plastic Surgery daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.

 

3.Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst:
De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de cliënt aan Amsterdam Plastic Surgery de opdracht verstrekt tot het verrichten van behandelingen. Voor het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de cliënt o.a. geïnformeerd over de gehanteerde intakeprocedure, beoogde resultaten, mogelijke risico’s en gevolgen, alternatieven voor de behandeling, de prijs van de behandeling en wijze van betaling, de bedenktijd, en de te nemen acties na het sluiten van de behandelingsovereenkomst.
De cliënt geeft Amsterdam Plastic Surgery, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst behoeft en legt deze vast in een uitgebreide anamneseverklaring en vragenlijst. Elke cliënt dient zich te legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs.

 

4.Behandeling:
Amsterdam Plastic Surgery zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Amsterdam Plastic Surgery heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Amsterdam Plastic Surgery hoeft daarvoor geen toestemming van cliënt te verkrijgen. De arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

 

 1. Opzegging/ opschorting van de behandelingsovereenkomst:
  Opzegging of opschorting van de behandelingsovereenkomst is mogelijk indien de cliënt zich onbehoorlijk of onheus gedraagt jegens Amsterdam Plastic Surgery of haar medewerkers of de aldaar werkzame vrijwilligers en/of jegens medecliënten.
  Er zijn omstandigheden die de uitvoering van de opdracht verhinderen en die niet aan Amsterdam Plastic Surgery zijn toe te rekenen. Hieronder vallen onder andere: stakingen in andere bedrijven; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Amsterdam Plastic Surgery ; een onvoorzienbaar tekort aan personeel; een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen en/of andere benodigde zaken of diensten die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, waarvan Amsterdam Plastic Surgery afhankelijk is; algemene vervoersproblemen en/of, het uitvallen en of wijzigen van vluchten.

Deze omstandigheden gelden als voorbeeld van overmacht, voor zover zij de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken. Als een omstandigheid intreedt, nadat Amsterdam Plastic Surgery haar verplichtingen uit de opdracht al had moeten nakomen, heeft Amsterdam Plastic Surgery nog steeds het recht zich op overmacht te beroepen. In de periode van overmacht worden de verplichtingen van Amsterdam Plastic Surgery opgeschort. Als die periode langer duurt dan drie maanden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Als Amsterdam Plastic Surgery op het moment van intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren. Hetzelfde geldt indien Amsterdam Plastic Surgery slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen. Cliënt is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke opdracht betrof. Deze bepaling geldt echter niet als het reeds uitgevoerde of uitvoerbare deel van de opdracht geen zelfstandige waarde heeft.

 

 1. Afzegging consult en/of behandeling:
  Consultatieafspraken die 24 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd of, zonder dat de cliënt verschijnt niet worden afgezegd, kunnen door Amsterdam Plastic Surgery bij de cliënt in rekening worden gebracht. Voor behandelafspraken voor een plastisch chirurgische ingreep die 14 dagen of korter, voor de betreffende afspraak worden afgezegd of, zonder dat de cliënt verschijnt niet worden afgezegd, zal door Amsterdam Plastic Surgery de waarborgsom bij cliënt in rekening worden gebracht. Bij verzuim van cliënten, die via een voucher recht op een behandelovereenkomst hebben verkregen, vervalt het recht op behandeling zonder enig restitutie van de kosten voor het verkrijgen van de voucher. Bij verzuim van cliënten die voor een kosteloze touch-up waren ingepland vervalt het recht op behandeling.

 2. Betaling:
  Betaling van de behandeling dient vooraf te geschieden. De cliënt is gehouden de factuur uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de behandeling in totaliteit te hebben voldaan. Om een behandeldatum te kunnen vastleggen dient cliënt een waarborgsom te storten. Deze waarborgsom maakt onderdeel uit van het totaalbedrag. Eventuele bijdrage vanuit de zorgverzekeraars in de behandeling dient cliënt zelf terug te vragen. Amsterdam Plastic Surgery heeft zowel voor het begin van de behandeling als tussentijds het recht om de uitvoering van de behandeling op te schorten, tot het moment dat cliënt de verschuldigde vooruitbetaling aan Amsterdam Plastic Surgery heeft gedaan. Pas nadat vooruitbetaling conform het vorige lid is ontvangen zal tot daadwerkelijke behandeling worden overgegaan. Door het enkele feit dat Amsterdam Plastic Surgery op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is de cliënt zonder enige kennisgeving in verzuim.

 3. Dossier:
  Amsterdam Plastic Surgery richt een dossier in met betrekking tot de cliënt. Op verzoek van de cliënt verstrekt Amsterdam Plastic Surgery inzage van het dossier aan de cliënt. Amsterdam Plastic Surgery hanteert voor de archivering van het dossier de wettelijke bewaartermijn.

 4. Geheimhouding:
  Amsterdam Plastic Surgery is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Amsterdam Plastic Surgery door cliënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Amsterdam Plastic Surgery is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische of presentatiedoeleinden. Amsterdam Plastic Surgery zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele cliënt.

 

 1. Aansprakelijkheid eigendommen:
  Amsterdam Plastic Surgery is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van de eigendommen van de cliënten. De cliënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen..

 2. Aansprakelijkheid Amsterdam Plastic Surgery:
  De aansprakelijkheid van Amsterdam Plastic Surgery, zowel voor directe als voor gevolgschade en voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de factuur. Een klacht schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Amsterdam Plastic Surgery de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

 3. Klachtenregeling:
  Amsterdam Plastic Surgery heeft kwaliteit hoog in het vaandel en vindt het heel belangrijk dat haar cliënten tevreden zijn. Amsterdam Plastic Surgery beschikt over een klachtencommissie. Mocht er ontevredenheid bestaan zal de directie trachten met u tot een oplossing te komen. Indien de cliënt er met de directie niet uit komt is er de mogelijkheid zich te wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie.

 4. Geschillencommissie:
  Amsterdam Plastic Surgery maakt gebruik van het klachtenportaal Zorg. De geschillencommissie is onafhankelijk en onpartijdig en biedt de cliënt hiermee een snelle, laagdrempelige en goedkope procedure-mogelijkheid.

 5. Veiligheid:
  Veiligheid staat voorop bij Amsterdam Plastic Surgery. Bij constateringen van onveilig, risicovol handelen of incidenten nodigen wij u uit tot het melden hiervan aan de directie.

 6. Toepasselijk recht:
  Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Amsterdam Plastic Surgery is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen cliënt en Amsterdam Plastic Surgery , waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarAmsterdam Plastic Surgery haar kantoor heeft.

ISO Keurmerk

Het is voor patiënten vaak best lastig om een betrouwbare kliniek te kiezen voor het uitvoeren van een cosmetische behandeling of chirurgische ingreep. Een kliniek die oog heeft voor uw belangen, en die uw veiligheid en comfort garandeert. Het ISO-keurmerk kan hierbij helpen.

Zelfstandige klinieken met een ISO-keurmerk voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen en staan garant voor een optimale behandeling in een vriendelijke en persoonlijke omgeving.

Omdat wij onze service en zorg aan u als patiënt van APS continue willen verbeteren, zijn wij in het bezit van een ISO-keurmerk .

ISO
bottom of page